Om strøm

Strøm er det vanligste ordet for elektrisitet. Norge har vann som energibærer og grunnlag for produksjon av elektrisitet.  Produksjonen er avhengig av nedbør og tilsig og Norge har i et normalår nær en produksjon som tilsvarer forbruket.

Norge bruker mer elektrisk energi (strøm) pr. innbygger enn de aller fleste.  Det har sammenheng med at vi bruker elektrisitet til blant annet oppvarming i mye større grad enn i andre land, der vannbåren varme er dominerende, spesielt i byene.

Nær 99 % av elektrisitetsproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft, og er derfor definert som fornybar energi. Fornybar energi er blitt et viktig begrep i energiproduksjonen, fordi energi produsert av fossile brensler er definert som miljøverstinger, spesielt kull, men også gass og olje.

Våre naboland Sverige, Finland og Danmark er svært avhengig av elektrisitetsproduksjon av fossile brensler og i tillegg produksjon ved atomkraftverk. Sverige har stengt et atomkraftverk, mens Finland holder på å bygge et nytt atomkraftverk.  I Danmark er elektrisitetsproduksjonen i stor grad basert på kull, men Danmark har vært et pionerland på å utnytte vindkraft, og produksjon av elektrisitet fra vindmøller utgjør ca. 20 % av den totale elektrisitetsproduksjonen.

Lyngris

 

 

 

Et nordisk kraftmarked

Norge er i tørrår avhengig av import av kraft, og har hatt kraftutveksling med Sverige i mange år. Finnmark fylke har vært avhengig av kraftimport fra Russland. 

For å få en effektiv utnyttelse av de ulike energibærerne (teknologier) i de enkelte land (vannkraft fra Norge, vannkraft, fossile kraftverk og atomkraftverk i Sverige, fossile kraftverk, atomkraft og vannkraft i Finland, fossile kraftverk og vindkraft i Danmark) ble det opprettet et felles nordisk kraftmarked, med utveksling av kraft.  Det er kabler til Danmark både fra Norge og Sverige, og mange overføringslinjer mellom Norge, Sverige og Finland.

Nord Pool børs

Det ble også opprettet en felles kraftbørs, først mellom Norge og Sverige, men Finland og Danmark har senere sluttet seg til.

Nord Pool børs er markedsplass for handel med fysiske og finansielle kontrakter i de nordiske landene (Norge, Sverige, Finland og Danmark). 

Nord Pool ASA eies av norske Statnett og Svenska Kraftnät med femti prosent hver.

Ord og begrep

EFFEKT eller forbruk av energi måles i Watt (W) 1 Mega Watt (MW) er 1000 kilo Watt (kW) En elektrisk vifteovn kan bruke en effekt på 1 kW, og 1000 ovner vil da bruke 1 MW ENERGI

KILOWATTIME (kWh) Forkortelse for en (1) kilowattime 1 kWh tilsvarer den mengden energi som brukes når en vifteovn på 1000 (tusen) Watt står på i en time. Forbruk til hustander måles i kWh Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å ligge rundt 28 000 kilowattimer (kWh) i året.

GIGAWATTIME (GWh) Forbruket i Norge måles i GWh eller TWh. 1 gigawattime er en million kilowattimer. (1000 000 kWh) Det er nok energi til omtrent 40 eneboliger i løpet av ett år. TERAWATTIMER (TWh) 1 terawattime er en milliard kilowattimer. (1000 000 000 kWh) Det er nok energi til 40 000 eneboliger i løpet av ett år. Norge bruker totalt ca. 125 TWh i løpet av ett år. Norge produserte i 2004 108 TWh og i 2005 138 TWh

SPENNING Måles i Volt. 1 kilo Volt (kV) = 1000 Volt. Vanlig spenning i boligens elektriske anlegg er 230 Volt

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no