Avtalebetingelser

Generelle vilkår for medlemskap i AS strømbytte.no

1. Søkeren av medlemskap må være over 18 år og er registret som ansvarlig for strømmåler og måler ID hos det lokale nettselskap. Dersom medlemmet har flere målere med egen måler ID i samme nettområde, vil ekstra måler / måler ID koste 300 kroner. 

2. Ved å inngå denne avtalen gir medlemmet strømbytte.no fullmakt til å kunne si opp og inngå avtale med nye strømleverandører så ofte som nødvendig for å oppnå målsettingen med medlemskapet. Målsettingen er at medlemmet til enhver tid skal ha blant de 5 billigste strømleverandørene (iflg. Konkurransetilsynets oversikter) i kommunen medlemmet er registrert med måler ID.

3. Medlemskapet er gyldig når riktig utfylt opplysninger på søknad er mottatt og medlemskontingent er betalt. Det er viktig å opplyse om det foreligger bindende strømavtale som ennå er løpende. 

4. Dersom det foreligger en strømleveringsavtale med bindingstid (for eksempel en fastprisavtale) må det klargjøres om det vil bli et erstatningsforhold til den gamle leverandøren ved å skifte til en ny leverandør. Et slikt erstatningsforhold er en sak som er strømbytte.no uvedkommende. Ønskes det bistand fra strømbytte.no til denne klargjøringen, dekkes det ikke av medlemskontingenten, og eventuell erstatning må betales av medlemmet.
Strømbytte.no vil foreta bytte når bindingstiden er utløpt på ordinær måte.

5. Når gyldig medlemskap forligger, vil strømbytte.no ivareta formalia og gjøre jobben ved bytteprosessen for medlemmet.

Informasjon - avlesning av forbruk

6. Medlemmet skal fortsatt sende inn avlesning av målerstand til lokal netteier og følge de regler netteier har satt. Det vil ikke være endring på dette, selv om det skiftes strømleverandør.

Vanligvis skjer avlesning til netteier hvert månedsskifte (12 ganger i året). måned.  Dersom det er annen praksis hos din netteier, vil strømbytte.no anbefale at det allikevel sendes inn hver måned fordi det er nødvendig for å gi tilbakemelding til medlemmet hver måned.

7. strømbytte.no vil medlemmene løpende informasjon hver måned via e-post, om innsikt i forbruk, priser, besparelser, nyheter med mer.  strømbytte.no er avhengig av månedlig avlesning for å kunne gi månedlige rapporter. Dersom det ikke er ønskelig å motta slik informasjon, så kan medlemmet gi beskjed pr. e-post til medlemservice@strømbytte.no

8. når strømbytte.no finner det nødvendig å skifte leverandør, må medlemmet på oppfordring sende målerstand pr. e-post til medlemservice@strømbytte.no

Avtaletid

9. Avtaletiden er 12 måneder, og medlemskapet fornyes automatisk og faktura for nye 12 måneder vil utstedes, dersom ikke skriftlig oppsigelse foreligger.

10. For private gjelder lov om angrerett med forskrift dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted.  Når innmeldingsskjema er mottatt vil det i første svar e-post fra strømbytte.no være lagt ved et angrerettskjema som kan benyttes.  Det henvises til skjemaets opplysninger til angrerett og frister.

11. Pris for medlemskap er oppgitt med mva. på medlemssiden på våre websider.

12. Reklamasjoner på feil faktura fra strømleverandør må rettes til strømleverandør direkte. Strømbytte.no kan bistå medlemmet dersom ønskelig, men det må avtales særskilt.

Personopplysninger

13. De registrerte person- og måleropplysninger vil strømbytte.no benytte i utveksling med kraftleverandører og nettselskap.  Medlemmet kan kreve innsyn i registrerte personopplysninger, og nærmere informasjon om hvordan strømbytte.no behandler disse.  Medlemmet kan til enhver tid gå inn på sin profil på våre websider å sjekke hvilke opplysninger som foreligger, og innenfor personopplysningsloven § 27 og 28 kreve å få rettet mangelfulle personopplysninger og slettet unødvendige opplysninger.

14. strømbytte.no registrerer bare nødvendige personopplysninger og opplysninger for bruk til forvaltning av medlemskapet samt direkte kommunikasjon med medlemmene, jf. personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 med forskrifter. Strømbytte.no samler bare inn og behandler de personopplysningene som strømbytte.no har informert om på forhånd.

15. Endringer i medlemsforholdet skal alltid meldes til strømbytte.no, inklusive navneendring, adresse, telefonnummer, e-postadresse måler ID etc.

16. Strømleverandørene har som normal prosedyre å kredittvurdere nye kunder.  Dersom en  slik kredittvurdering medfører at strømleverandøren avslår avtale for levering av strøm, kan ikke strømbytte.no overprøve det, eller være ansvarlig.

Alle medlemmer i strømbytte.no må være kredittverdig, som betyr at de må passere de kredittvurderingen som blir foretatt.

17. Ved oppsigelse har ikke strømbytte.no ansvar for oppfølging av medlemsfordeler, og samtlige tilknyttede avtaler vil bli sagt opp.

18. Medlemsbetingelsene kan endres av strømbytte.no.  Dersom det er endringer som ansees som vesentlige eller sterkt inngripende vil det bli gitt informasjon med 1 måneds varsling og uttrykkelig aksept vil innhentes.

19. Ved vesentlig mislighold av medlemsbetingelsene har strømbytte rett til å avslutte medlemskapet med øyeblikkelig virkning. Medlemmet gis en ukes skriftlig varsel om hevingen.