Hvor kommer strømmen min fra?

Hvor kommer egentlig den strømmen som brukes i boliger/bedrifter fra, er det mange som lurer på. I et normalår er det rimelig balanse mellom produksjon og forbruk i Norge.

Det er ikke slik at den enkelte strømleverandør kanaliserer sin strøm fram til den boligen som leverandøren har avtale med.

Balanse i strømmarkedet

Statnett har systemansvaret for kraftutveksling i det norske kraftnettet og skal sørge for balanse i strømmarkedet i Norge.  Det er Statnett som har overordnet ansvar for at alle til enhver tid har strøm her i landet - og Statnett eier og drifter riksveiene i den norske strømforsyningen?

Strømprodusentene melder hvor mye strøm de kan levere inn på nettet, og strømleverandørene melder inn hvor mye de har solgt, ned på den enkelte driftstime. For å kunne håndtere den momentane balansen mellom produksjon og forbruk er det etablert et omfattende kontrollapparat med automatisk regulering i kraftsystemet.

EBL- Energibedriftenes Landsforening har laget en god illustrasjon på hvordan kraftbalansen fungerer. se nærmere på linken: www.kraftkartet.no

I den enkelte region er det nettselskapet som sørger for balansen, og dermed leveransen til boligen/bedriften.  Nettdrift er en monopolfunksjon og er og skal være uavhengig av strømleverandørene.

Produksjonssteder i Norge.

Hvor kommer strømmen fra

Oversikt fra NVE (Norges Vassdrag og Energiverk)

Ord og begrep

EFFEKT eller forbruk av energi måles i Watt (W) 1 Mega Watt (MW) er 1000 kilo Watt (kW) En elektrisk vifteovn kan bruke en effekt på 1 kW, og 1000 ovner vil da bruke 1 MW ENERGI

KILOWATTIME (kWh) Forkortelse for en (1) kilowattime 1 kWh tilsvarer den mengden energi som brukes når en vifteovn på 1000 (tusen) Watt står på i en time. Forbruk til hustander måles i kWh Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å ligge rundt 28 000 kilowattimer (kWh) i året.

GIGAWATTIME (GWh) Forbruket i Norge måles i GWh eller TWh. 1 gigawattime er en million kilowattimer. (1000 000 kWh) Det er nok energi til omtrent 40 eneboliger i løpet av ett år. TERAWATTIMER (TWh) 1 terawattime er en milliard kilowattimer. (1000 000 000 kWh) Det er nok energi til 40 000 eneboliger i løpet av ett år. Norge bruker totalt ca. 125 TWh i løpet av ett år. Norge produserte i 2004 108 TWh og i 2005 138 TWh

SPENNING Måles i Volt. 1 kilo Volt (kV) = 1000 Volt. Vanlig spenning i boligens elektriske anlegg er 230 Volt

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no